Menu

Vedtægter


Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

§ 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov
Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

§ 2. Foreningens formål er:
- Formidle mulighed for udøvelse af idræt og motion
- At fremme interessen for idræt og motion.

§ 3. Foreningens organisation og struktur
Foreningen består af selvejende / selvstændige afdelinger, hvor udøvelsen og støtte af idrætten er primær, samt et forretningsudvalg, der koordinerer foreningens faciliteter.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, som består af:
1. Forretningsudvalget
2. Afdelingsformændene
3. Klubhusformanden
Hovedbestyrelsen har til opgave at samordne og koordinere foreningens aktiviteter, drift og styrelse samt varetage den almindelige ledelse af foreningens anliggender.
Forretningsudvalget skal udfærdige en forretningsorden, som skal godkendes af hovedbestyrelsen.
Forretningsudvalget forvalter foreningens hovedkasse og varetager den fælles administration med øvrige idrætsforeninger, myndigheder, institutioner o. lign.
Beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
Stemmeret har forretningsudvalg, afdelingsformand / -næstformand og klubhusformand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der udfærdiges referat fra hovedbestyrelsesmøderne.

§ 4. Klubhus, anlæg m.v.
Klubhuset er direkte underlagt forretningsudvalget, men den daglige drift varetages af klubhusformanden og klubhusets kasserer. Disse vælges af hovedbestyrelsen inden den ordinære generalforsamling.
I samarbejde med de øvrige afdelinger og klubhuset er den enkelte afdelingsformand ansvarlig for brug og fordeling af baner, anlæg, materiel o. lign., der benyttes af foreningen.
Reglementer, forskrifter, retningslinjer o. lign. for fælles faciliteter skal godkendes af hovedbestyrelsen.

§ 5.Medlemmer og kontingent
Afdelingerne optager såvel aktive som passive medlemmer.
Ind- og udmeldelser sker ved henvendelse til de enkelte afdelingers bestyrelse.
De enkelte afdelinger fastsætter og opkræver kontingent, som fremlægges til orientering i hovedbestyrelsen inden den ordinære generalforsamling.
Kontingentrestance kan medføre udelukkelse fra foreningen.
Såfremt restanterne ikke betaler efter skriftligt krav og varsel træffer hovedbestyrelsen beslutning om udelukkelse.

§ 6. Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens love, hovedbestyrelses- og afdelingsbestyrelses beslutninger samt til enhver tid at repræsentere foreningen på en værdig måde og udvise god opførsel.
Ved overtrædelse af denne paragraf kan hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen træffe beslutning om udelukkelse fra foreningen.
Beslutningen om udelukkelse, kan dog ankes af det udelukkende medlem, til førstkommende afdelings eller hovedgeneralforsamling, iht. reglen: indkommende forslag. (§ 8 og § 7).

§ 7. Foreningens generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
En ny afdeling skal godkendes på generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april I tilfælde af forsamlingsforbud kan foreningens generalforsamling flyttes til et senere tidspunkt eller
afholdes som virtuelt møde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved synlige opslag minimum to uafhængige steder.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og afgør ved simpelt flertal de beretninger valg og forslag der forelægges.
Beslutninger skal træffes skriftligt, såfremt det forlanges.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Dog har forældre/værge til et eller flere medlemmer under 16 år stemmeret med 1 stemme.
Fremmødte har max en stemme.
(Det betyder at et voksenmedlem med et eller flere børn kun har en stemme, og medlemmer under 16 år kun har en stemme via deres forældre/værge, uanset antallet af forældre/værger)
Alle medlemmer der er fyldt 16 år er valgbare, dog skal man være fyldt 18 år for at bestride kassererposten.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af to stemmetællere.
3.Formandens beretning.
4.Afdelingsformændene orienterer kort om afdelingens virke.
5.Kassereren fremlægger
a) Det reviderede driftsregnskab og status
b) Det reviderede driftsregnskab og status for klubhuset
c) Andre udvalgs driftsregnskaber og status.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Valg af forretningsudvalg.
8.Valg af suppleant til forretningsudvalg.
9.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10.Orientering om øvrige valg.
11.Eventuelt.
Valg af forretningsudvalg gælder for 2 år.
Formand og sekretær er på valg i lige årstal.
Næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal.
Såfremt næstformandsposten ikke besættes, varetages denne funktion af sekretæren, der i så fald er på valg i ulige årstal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når skriftlig motiveret begæring fremsendes af bestyrelsen eller 10 % af stemmeberettigede medlemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.
Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af formanden, dirigenten og referenten.

§ 8. Afdelingerne
En afdeling skal være medlem af en landsorganisation og godkendt af foreningens generalforsamling.
Afdelingens generalforsamling afholdes hvert år på et af afdelingsbestyrelsen fastsat tidspunkt inden den 15. marts og senest 8 dage før foreningens generalforsamling.
I tilfælde af forsamlingsforbud kan foreningens generalforsamling flyttes til et senere tidspunkt eller afholdes som virtuelt møde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved synlige opslag minimum to uafhængige steder.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og afgør ved simpelt flertal de beretninger valg og forslag der forelægges.
Beslutninger skal træffes skriftligt, såfremt det forlanges.
Medlemmer er fra det fyldte 16. år stemmeberettiget og valgbar.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af 2 stemmetællere.
3.Afdelingsformandens beretning.
4.Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab og status.
5.Kassereren fremlægger budget for det kommende år / sæson.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Valg af afdelingsbestyrelse.
8.Valg af 1 eller flere suppleanter til bestyrelsen.
9.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10.Eventuelt.
Valg af afdelingsbestyrelse – formand, evt. næstformand, sekretær og kasserer gælder for 2 år.
Formand og sekretær er på valg i lige årstal.
Næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal.
Såfremt afdelingen ikke ønsker næstformandsposten besat, varetages denne funktion af sekretæren, der i så fald er på valg i ulige årstal.
Afdelingsbestyrelsen skal udfærdige en forretningsorden.
Afdelingsbestyrelsen opretter udvalg efter behov.
Udvalgsformænd, trænere, instruktører og andre kan indgå i bestyrelsen efter dennes beslutning.
Ingen kan være formand i mere end én afdeling og en afdelingsformand kan ikke vælges til forretningsudvalget.
Afdelingsbestyrelsen afgør alle spørgsmål vedrørende økonomi og drift af afdelingen og fører beslutningsprotokol.
Foreningens formand har møderet i alle foreningens afdelinger og udvalg m.v.
Foreningens kasserer og revisor har uanmeldt ret til at gennemse afdelingens regnskaber, medlems- og inventarlister.
Kommunale tilskud tilfalder afdelingerne i forhold til det antal medlemmer der er tilskudsberettiget.
Afdelingerne betaler pr. aktivt medlem til foreningen et beløb, som fastsættes af hovedbestyrelsen indenden ordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når skriftlig motiveret begæring fremsendes af bestyrelsen eller 10 % af stemmeberettigede medlemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.
Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af formanden, dirigenten og referenten.

§ 9. Regnskab m.v.
Regnskabsåret er kalenderåret. Udvalg kan undtagelsesvis have forskudt regnskabsår.
Afdelingernes reviderede regnskaber og budget fremsendes til forretningsudvalget senest 8 dage efter afdelingsgeneralforsamlingen.
Afdelingernes bestyrelse og klubhusformanden fører medlems- og inventarlister.

§ 10. Tegning - Hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer.
Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Tilsvarende gælder for afdelingerne.

§ 11. Lovændringer m.v.
Lovændringer kan kun finde sted på foreningens generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for.
Hvad foreningens love ikke foreskriver afgøres af hovedbestyrelsen. Hvis denne skønner, at en sag er særlig vigtig, og lovene ikke indeholder regler for sagens løsning, henvises sagen til afgørelse på førstkommende generalforsamling.

§ 12. Ophævelse af foreningen eller en afdeling
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at have været behandlet på alle afdelingers generalforsamling.
På afdelingsgeneralforsamlingen skal to tredjedele af afdelingens medlemmer stemme for.
Hvis ikke der er fremmødte nok indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan godkendes med to tredjedeles flertal af de fremmødte.
Når samtlige afdelingsgeneralforsamlinger har godkendt forslaget fremsendes dette til foreningens generalforsamling, hvor to tredjedele af foreningens medlemmer skal stemme for. Hvis ikke der er fremmødte nok indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte.
Hvis forslaget vedtages tildeles foreningens aktiver og formue idrætsarbejdet i Bjæverskov og omegn, hvorefter foreningen opløses.
En afdeling kan opløses eller udtræde af foreningen efter samme beslutningsproces på en afdelingsgeneralforsamling.
Såfremt en afdeling ikke drives efter foreningens love eller gældende tillæg hertil, kan hovedbestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at afdelingen udelukkes af foreningen.
Ved afdelingens opløsning, udtrædelse eller udelukkelse tilfalder aktiver og formue foreningen.
Denne lov træder i kraft straks og samtidig ophæves alle tidligere love, generalforsamlings- og hovedbestyrelsesbeslutninger.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. maj 2021.

Luk